02:53 ب.ظ
63
تصاویر شهرستان زرندیه
امامزاده سیدمنصور(ع)

امامزاده سیدمنصور(ع)

یخچال زرندیه

میدان امام حسین (ع)

میدان ولیعصر(عج)

دوزج

علیشار

قاراقان

ویدربرچسب ها: زرندیه، شهرستان زرندیه، مامونیه، ویدر، قاراقان، دوزج، امامزاده سید منصور،