تبلیغات
علی سعادتی(شهرستان زرندیه)
12:01 ق.ظ
51
حقیقت تلخ ×!×
میدانید در قطب شمال گرگ هارا چطور شکار میکنند؟
روی تیغه ای خون ریخته سپس آن را در قالب یخی قرار می دهند و در طبیعت رها می کنند. گرگ آن را می بیند. خون را لیس میزند. یخ آب شده و تیغه زبان گرگ را میبُرد. گرگ خون بیشتری می بیند و تصور می کند شکار خوبی بدست آورده... بیشتر لیس می زند و خون خود را می خورد... آنقدر از گرگ خون می رود که توسط خودش می میرد. 

این کاری است که ماهواره و شبکه های ضدشیعه مانند من و تو و جم تی وی و امثالهم با شما می کنند... خودت خودت را می کشی...

تصور میکنی گرگ دانایی هستی ولی تو قربانی یک سیستم کثیف شدی.

لقمه هایمان و نگاه هایمان را حرام نکنیم...